Правила и ред

Правила и ред

Правила и ред за извършване на общественополезна дейност и разходване на имущество

на Фондация „БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА ”

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на Фондация „БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА” и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.

 

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА”

 

Чл.2.  Фондацията извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:

– Да обедини най-активната, творческа и съзнателна част от обществото, свързана с дейността за осигуряване на безопасна и здравословна работна и околна среда в Република България, Европейския съюз и по целия свят.

– Да работи за изграждане и повишаване на Националната култура за безопасност и здраве при работа.

– Да работи за издигане авторитета и обществения статус на Органите за безопасност и здраве при работа и на Службите по трудова медицина.

– Да утвърждава критерии, да налага и популяризира добри практики в областта на трудовата медицина, добрата професионална дейност по безопасност и здраве при работа и опазване и подобряване на работната и околната среда.

– Да подпомага, представлява и защитава специфичните браншови, професионални, социални, правни и творчески интереси на работещите.

– Да взаимодейства с работодателите по осигуряване на безопасна и здравословна работна и околна среда.

– Да защитава правото на достоен и безопасен и здравословен труд, работна и околна среда.

– Да популяризира иновациите в областта на работната и околна среда.

– Да повишава професионалната култура на работещите за полагане на безопасен и здравословен труд.

Чл.3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в  Устава на фондация „БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА” като се използват следните средства:

 1. Събиране, анализ и разпространение на информация относно безопасните и здравословни условия на труд и опазването и подобряването на работната и околна среда на национално и международно ниво.
 2. Създаване и усъвършенстване на методиките и практиките за създаване и управление на безопасна и здравословна работна и околна среда.
 3. Осъществяване на експертна и консултантска дейност;
 4. Организиране и провеждане на конференции, обучения, семинари, конкурси, кръгли маси и други инициативи по проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа, подобряването и опазването на работната и околната среда.
 5. Провеждане на кампании сред всички слоеве на обществото за повишаване на културата на безопасност и здраве при работа и подобряването и опазването на работната и околната среда.
 6. Активно съдействие за повишаване на ефективността на социалния диалог в страната.
 7. Подпомагане на дейности по оценката и контрола на рисковете на здравето и повишаването на мотивацията на работниците за полагане на безопасен и здравословен труд.
 8. Осъществяване на различни изследователски програми и инициативи, свързани с основните цели на Фондацията.
 9. Провеждане на изследвания относно безопасността и здравето при работа и подобряването и опазването на работната и околната среда.
 10. Разработване на системи за оптимизация на качеството и безопасността на работната и околната среда.
 11. Привличане, обучаване и назначаване на доброволци и щатни специалисти, необходими за изпълнение на целите на Фондацията.
 12. Поддържане на връзки с държавни органи и  правителствени организации, както и с неправителствени организации в България и чужбина, участие в съвместни изследвания и проекти.
 13. Осъществяване на връзки и комуникация между работодатели, работници, техни организации и държавни органи.
 14. Предложения за подобряване на нормативната уредба, даване на становища за нормативни актове и изработване на проекти за изменения в законодателството по отношение на безопасността и здравето при работа и подобряването и опазването  на работната и околната среда.
 15. Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни сдружения и неправителствени организации в страната и чужбина.
 16. Участие в национални, европейски и международни инициативи, форуми  и проекти.
 17. Осъществяване на медийна политика за повишаване на информираността на обществото за добрите практики по отношение на безопасна и здравословна работна и околна среда и за тежките последици от трудовите злополуки, професионалните заболявания и авариите при работа.
 18. Извършване на рекламна и издателска дейност във връзка с дейността на Фондацията.

Чл. 4.  (1) Всяка година Учредителят на „БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА”  приема основните насоки за развитие на фондацията и програма за осъществяването на дейността й.

(2) Управителния съвет изготвя програмата за осъществяване на дейността на Фондацията, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

Чл. 5.  (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника се създават работни групи от специалисти.

(2) Специалистите – членове на работните групи могат да бъдат както членове управителния съвет на Фондацията, така и външни лица.

(3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става с решение на Управителния съвет на Фондацията. С решението се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.

(4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Управителния съвет на проекти, свързани с осъществяването на посочените дейности.

(5) Управителният съвет след обсъждане на предоставените от работната група проекти може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.

(6) След окончателното приключване на дейността на работната група Управителният съвет взема решение относно проекта;

Чл. 6.  (1) Управителният съвет взема решение за изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на Фондацията.

(2) С решението се определя програмата за осъществяване на дейността на фондацията,  необходимите средства за организирането им и лицата, които ще ги провеждат.

Чл. 7.  (1) Фондацията осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност.

(2) При осъществяването на тази дейност органите на Фондацията се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.

Чл. 8.  (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад /отчет/ за дейността на Фондацията.

(2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

(3) Докладът се предоставя на разположение на Учредителя на Фондацията  в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за заседание на Учредителя до провеждането му.

(4) Учредителят приема Доклада /Отчета/ за дейността на Фондацията след обсъждане.

(5) До 31 май на всяка година приетият от Учредителя доклад /отчет/ се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

 

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА”

Чл. 9.  Имуществото на фондацията включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.

Чл. 10.  (1) Учредителят приема годишен бюджет на фондацията

(2) Проектът за бюджет на Фондацията се изготвя от Управителния съвет  не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася.  Предоставя се възможност на Учредителя на фондацията да се запознае със съдържанието му и да прави предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета.

(3) Бюджетът на фондацията се изпълнява от Управителния съвет.

(4) В срок до 31 март на всяка година Управителният съвет  съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител.

(5) Годишния счетоводен отчет се приема от Учредителя на фондацията.

(6) В срок до 31 май на всяка година Председателя на Управителния съвет  или Директора заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен счетоводен отчет година след приемането му от Учредителя.

Чл. 11.  (1) Източници на средства на фондацията са учредителното дарение, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство.

(2) Фондацията може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

(3) Фондацията набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

Чл. 12.  Средствата на Фондацията се използват за постигане на целите, определени в Устава на фондацията.

Чл. 13.  (1) При осъществяване на дейността си Фондацията разходва средствата си възмездно и безвъзмездно

(2) Фондацията може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в Устава, при спазване на правилата на българското законодателство.

Чл. 14. (1) Фондацията може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.

(2) За безвъзмездно разходване на имущество на Фондацията, Управителният съвет взема мотивирано решение с мнозинство от всички присъствуващи членове.

(3)  Фондациятане може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на фондацията и са сключени при публично обявени общи условия.

Чл. 17.  Разходите, които Фондацията извършва включват:

 1. разходи за осъществяване на функциите на органите на фондацията и изпълнението на правомощията им, включващи:

а)  разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

б)  разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

в)  други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на Фондацията, включително разходи по организацията и провеждането на заседания на Учредителя на фондацията, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 5, ал. 1 от Правилника.

 1. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на фондацията и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на Фондацията по чл. 2 от Правилника:

а) разходи за провеждане на обучения по туризъм, развитие на селските райони, разработване и управление на проекти, бизнес планиране и маркетинг

б)  разходи за проучвания, анализи;

в)  разходи за разработване и издаване на информационни и рекламни материали на всякакви носители, за да подпомага, развива и популяризира дейността си.

г)  средства за изграждане на бази данни с организации, творци, проекти, събития и други, свързани с традиционните и съвременните изкуства, туризма, бизнеса и професионалното обучение;

 1. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Фондацията.

Чл. 18.  (1) Фондацията разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и приетата от УС годишна програма за дейността на фондацията.

(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на Фондацията се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на фондацията и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на  по чл. 2 от Правилника, включващи средствата за разходите, описани в чл. 15а, т. 2 от Правилника.

Чл. 19. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Фондацията подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:

а)  чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирани програмни продукти в различни области;

б)  безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и конференции, изложби организирани и провеждани от фондацията, самостоятелно или съвместно с други лица;

в)  безвъзмездно предоставяне на консултации в различни сфери

г)  безвъзмездно рекламиране дейността на други лица и организации;

Чл. 20.  (1) Фондацията подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на фондацията, определени в Учредителния акт.

(2) Могат да се подпомагат лица, които са членове на фондацията или външни лица, които дейността им е насочена в обществено полезната сфера.

Чл. 21.  (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Фондацията, приета от УС, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на фондацията  по чл. 2 от Правилника, които Фондацията ще извършва през съответната календарна година.

(2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на  всяко мероприятие или отделна дейност.  С приемането на годишната програма се приемат от Управителния съвет  проектите на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.

(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Управителния Съвет с годишната програма за осъществяване дейността на фондацията и се предвиждат в годишния бюджет.

(4) С годишната програма Управителния Съвет на Фондацията организира и осъществява планираните отделни дейности и мероприятия и разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.

Чл. 22.  (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на фондацията и външни лица, Управителния Съвет определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на фондацията, реда и критериите за подбор, по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Чл. 23.  (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 18. от Правилника, се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет,  в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на фондацията.

(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на фондацията.

(3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет следващо постъпването му.

(4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Управителния Съвет на Фондацията с мнозинство от всичките му членове.