Цели и Задачи / Дейности

Цели и Задачи / Дейности

Цели на Фондацията са:

 1. Да обедини най-активната, творческа и съзнателна част от обществото, свързана с дейността за осигуряване на безопасна и здравословна работна и околна среда в Република България, Европейския съюз и по целия свят.
 2. Да работи за изграждане и повишаване на Националната култура за безопасност и здраве при работа.
 3. Да работи за издигане авторитета и обществения статус на Органите за безопасност и здраве при работа и на Службите по трудова медицина.
 4. Да утвърждава критерии, да налага и популяризира добри практики в областта на трудовата медицина, добрата професионална дейност по безопасност и здраве при работа и опазване и подобряване на работната и околната среда.
 5. Да подпомага, представлява и защитава специфичните браншови, професионални, социални, правни и творчески интереси на работещите.
 6. Да взаимодейства с работодателите по осигуряване на безопасна и здравословна работна и околна среда.
 7. Да защитава правото на достоен и безопасен и здравословен труд, работна и околна среда.
 8. Да популяризира иновациите в областта на работната и околна среда.
 9. Да повишава професионалната култура на работещите за полагане на безопасен и здравословен труд.

За постигане на изброените цели Фондацията ще упражнява следните дейности, изразяваща се в:

 1. Събиране, анализ и разпространение на информация относно безопасните и здравословни условия на труд и опазването и подобряването на работната и околна среда на национално и международно ниво.
 2. Създаване и усъвършенстване на методиките и практиките за създаване и управление на безопасна и здравословна работна и околна среда.
 3. Осъществяване на експертна и консултантска дейност;
 4. Организиране и провеждане на конференции, обучения, семинари, конкурси, кръгли маси и други инициативи по проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа, подобряването и опазването на работната и околната среда.
 5. Провеждане на кампании сред всички слоеве на обществото за повишаване на културата на безопасност и здраве при работа и подобряването и опазването на работната и околната среда.
 6. Активно съдействие за повишаване на ефективността на социалния диалог в страната.
 7. Подпомагане на дейности по оценката и контрола на рисковете на здравето и повишаването на мотивацията на работниците за полагане на безопасен и здравословен труд.
 8. Осъществяване на различни изследователски програми и инициативи, свързани с основните цели на Фондацията.
 9. Провеждане на изследвания относно безопасността и здравето при работа и подобряването и опазването на работната и околната среда.
 10. Разработване на системи за оптимизация на качеството и безопасността на работната и околната среда.
 11. Привличане, обучаване и назначаване на доброволци и щатни специалисти, необходими за изпълнение на целите на Фондацията.
 12. Поддържане на връзки с държавни органи и правителствени организации, както и с неправителствени организации в България и чужбина, участие в съвместни изследвания и проекти.
 13. Осъществяване на връзки и комуникация между работодатели, работници, техни организации и държавни органи.
 14. Предложения за подобряване на нормативната уредба, даване на становища за нормативни актове и изработване на проекти за изменения в законодателството по отношение на безопасността и здравето при работа и подобряването и опазването на работната и околната среда.
 15. Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни сдружения и неправителствени организации в страната и чужбина.
 16. Участие в национални, европейски и международни инициативи, форуми и проекти.
 17. Осъществяване на медийна политика за повишаване на информираността на обществото за добрите практики по отношение на безопасна и здравословна работна и околна среда и за тежките последици от трудовите злополуки, професионалните заболявания и авариите при работа.
 18. Извършване на рекламна и издателска дейност във връзка с дейността на Фондацията.